H&M fashion by Stylomaniak.com

Temat: ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
" />Na stronie www.pozytek.gov.pl znajduje się niżej cytowane przypomnienie:

PRZYPOMNIENIE!
Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek przekazywania sprawozdań merytorycznych i finansowych ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej) w terminie trzech miesięcy od końca roku obrotowego, przyjętego przez organizację w polityce rachunkowości.
Dla podmiotów, których rok obrotowy jest zrównany z rokiem kalendarzowym, ostatecznym terminem wypełnienia ww. obowiązku jest dzień 31 marca następnego roku kalendarzowego. Termin ten wynika z treści art. 52 ust. 3 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2004, Nr 76, poz. 694 ze zm.).
W takim przypadku, zarówno organizacje pożytku publicznego, które uzyskały status OPP do końca 2008 roku, jak i te, które nadal posiadają ten status (a uzyskały go w latach 2004-2007), mają obowiązek złożenia Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2008 r. w analogicznym terminie, tj. do 31 marca 2009 r.
Należy podkreślić, że stosownie do art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe składa się z 3 elementów: bilansu, rachunku zysków i strat (rachunku wyników - dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Nie ma więc konieczności przekazywania do ministra takich załączników jak deklaracja CIT-8, która nie jest elementem sprawozdania finansowego.
Sprawozdania prosimy przesyłać na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
Ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa
Z dopiskiem "SPRAWOZDANIA OPP ZA ROK 2008"

Jednocześnie, ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego nie muszą być przekazywane zatwierdzone sprawozdania finansowe.

Zgodnie z artykułem 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (końca roku obrotowego)

Nie wszystkie ostródzkie OPP dopilnowały tego obowiązku.
Źródło: forum.ostrodaonline.pl/viewtopic.php?t=2295